Petition: Stoppa medicinsk tvångsbehandling – vaccinering – av våra barn!

Skriv på för föräldrars fortsatta rättighet att värna om sina barns hälsa och rättigheten att fatta beslut angående vilken läkemedelsbehandling deras barn ska genomgå.

Den Europeiska Unionens Stadgar om Grundläggande Rättigheter säger klart: ”Fritt och informerat samtycke måste respekteras inom fälten medicin och biologi” [1].

Omkring 40% av EU:s medborgare har likväl inte denna grundlagsrättighet när det gäller medicinska ingrepp som vacciner. Detta är ett brott mot våra universella mänskliga rättigheter. År 2011 fastslog USA: s högsta domstolen att vacciner är obestridligt osäkra [3], så obligatorisk vaccination som åläggs medborgare är därigenom varken medicinskt eller etiskt acceptabla – särskilt när medicinska, religiösa eller filosofiska undantag inte är tillåtna.

EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance), en allians av olika föreningar som representerar olika länder som är medlemmar i EU – men även länder som inte är medlemmar, kräver därför följande:

1. Att obligatorisk vaccinering avskaffas i hela Europa eftersom det bryter mot våra universella mänskliga rättigheter,
2. Att obligatorisk vaccinering aldrig blir infört i något land där där vacciner endast rekommenderas för närvarande
3. Att försiktighetsprincipen tillämpas vid vaccination i Europa
4. Att EU-medborgare får åtnjuta fritt vaccinval och informerat samtycke
5. Att ett effektivt oberoende europeiskt rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAER) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten. (Vaccine Adverse Affect Rapportering).

En miljon signaturer från minst sju EU-länder garanterar en debatt i Bryssel. Oavsett din egen regeringens politik så vänligen stötta oss med din signatur genom att underteckna och dela sedan gärna detta upprop vitt och brett.

År 2016 uppskattades det att nästan 400 miljoner européer i EU-länderna åtnjuter fritt informerat vaccinval, men uppemot cirka 258 miljoner gör inte det [4]. Vaccinationer är obligatoriska i Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien [5] och eventuellt andra länder som  t.ex. Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien m fl ansluter sig till Europeiska unionen. Vi uppmanar därför alla europeer att stå tillsammans och att vi kräver en gemensam vaccinationspolicy som bygger på rätten till fritt val och samtycke. Vi kräver också inrättandet av en oberoende och effektiv vaccinövervakningsenhet med transparens och allmän tillgång till resultatet. Vi anser att obligatorisk vaccinering måste avskaffas och ett effektivt vaccinationshanteringssystem (VAER) upprättas eftersom:

VARJE OFRIVILLIG ELLER PÅTVINGAD MEDICINSK BEHANDLING ÄR ETT BROTT MOT:

  • FN: s universella förklaring om mänskliga rättigheter (Universal declaration of human rigths)
  • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Charter of fundamental rights of the european union)
  • FN: s barnkonvention (UN’s Convention on the Rights of the Child)
  • Europeiska rådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpningen av biologi och medicin: konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin (European Council’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine)
  • Europeiska stadgan om patienters rättigheter (European Charter of Patients’ Rights)
  • FN: s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (UN’s International Covenant on Civil and Political Rights)
  • Nürnbergkoden (en uppsättning forskningsetiska principer angående medicinsk experimentering på människor som ett resultat av Nürnbergförsöken i slutet av andra världskriget).

>> Gå vidare till petitionen för att skriva på (svensk version)Kontakta NHF Sweden eller EFVV för frågor om denna petition. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Engelsk version: https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe