Lagar

Runt om i världen och Europa lobbas det för fullt för tvångsvaccinering. Även i Norden lobbas det för fullt för att ta ifrån föräldrar rättigheten att bestämma över barnens medicinering och för vaccinationstvång. Att det finns en rad lagar som politikerna bryter mot tycks inte bekymra dem. 


Italien

Den 21 juni 2017 röstade senaten i Italien ja till vaccinlagens konstitutionalitet. Denna nya lag om obligatoriska vaccinationer (n 73/2017) kommer att tvinga föräldrarna i Italien att vaccinera sina barn från 0 till 16 år mot 12 olika sjukdomar, annars tillåts barnen inte att gå i skolor, förskolor eller dagis. Föräldrarna kan också få böter upp till 7 500 euro för varje barn och år, eller ännu värre, förlora vårdnaden och sina föräldrarättigheter. Bara en eller två bland tjugo regioner har officiellt motsatt sig den nya lagen. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=59548&articolo=1

Dessa vacciner  kommer att bli obligatoriska om lagen godkänns fullt ut. Beslut ska tas innan den 8 augusti.

Polio
Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Hepatit B
Haemophilus influenza B
Meningit B
Meningit C
Mässling
Röda hund
Vattkoppor
Påssjuka

MILLIONS OF ITALIANS PROTEST NEWLY PROPOSED VACCINE MANDATE from Francesca Alesse on Vimeo.

Italien är det ledande landet, tillsammans med Portugal, i GHSA Global Health Security Agenda. Italien är mycket drivande vad det gäller vacciner och obligatoriska vacciner. Om politikerna/läkemedelsbolagen är framgångsrika i Italien så kommer de att ytterligare försöka pracka det på oss medborgare över hela Europa. Det är därför du och vi alla måste agera just nu. GHSA har också bestämt att minst 90% av alla barn ska ha minst en dos mässling. Mässlingsvaccin administreras alltid med andra vacciner, det finns nämligen inte som ett monovalent vaccin. I det här yttrandet kan du läsa om biverkningarna av MPR-vaccinet Priorix (mot mässling, påssjuka och röda hund), som uppges i FASS av vaccintillverkaren (GSK, GlaxoSmithKline). Föräldrar får höra att biverkningarna är få och milda. Det är inte sant.

>> Yttrande om Sofia Arkelstens motion

På tal om GlaxoSmithKline så har företaget blivit bötfällt flera gånger på grund av bolagets olagliga verksamhet. Det är dock inget unikt för just GSK. Läkemedelsbolag är nämligen kända för att vara kriminella. Det har flera auktoriteter från läkemedelsindustrin rapporterat. I slutändan handlar det om pengar och vinster för dem, de måste betala sina aktieägare – men för dig handlar det om ditt barns hälsa. Vad händer om obligatoriska vacciner handlar mer om ekonomiska fördelar för läkemedelsindustrin än vad det gäller hälso- och sjukvård och ditt barns hälsa? Om du inte har undersökt vacciner ännu – då är dags att göra det nu. Varför gör förresten våra politiker affärer med kriminella bolag? Och varför är representanter från läkemedelsindustrin så innästlade i beslutsfattande processer så att det förekommer jäv?

>> Socialstyrelsens chef kritisk till HPV-jäv (Sveriges Radio)

>> Läs om GlaxoSmithKlines olagliga aktivitet

>> Läs mer om läkemedelsindustrins maffiametoder från insiders


Frankrike

Från och med nästa år blir barnvaccinationer mot flera sjukdomar obligatoriska i Frankrike. Det berättade landets nye premiärminister Edouard Philippe i sitt tal till nationalförsamlingen nyligen. I dag är bara vaccination mot tre sjukdomar obligatoriska: difteri, stelkramp och polio. Från och med nästa år är föräldrarna tvungna att vaccinera barnen mot ytterligare åtta sjukdomar, inklusive kikhosta, hepatit B och mässlingen. Den 8 Juli går folket ut i demonstration.

Info Vaccins Frances foto.

Finland

I Finland har man klubbat igenom en partiell tvångsvaccinering. Den förnyade smittskyddslagen har som mål att förebygga infektionssjukdomar och vaccinationstvånget tas i bruk från mars 2018. Den nya lagen innebär att arbetsgivare inom social- och sjukvård måste säkerställa att de anställda vaccinerar sig. Personalen måste vaccinera sig ifall de arbetar med människor som tillhör en högriskgrupp. De som enligt lag hör till denna grupp är barn under 1 år, personer över 65 år och personer som hör till en högriskgrupp på grund av sjukdom. Bland annat är det vaccin mot mässling, kikhosta, vattkoppor och säsongsinfluensa som ska bli obligatoriskt. Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd som vägrar att ta vaccinerna, om inga andra jobb kan erbjudas där den anställda inte kommer i kontakt med högriskgrupper.
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/132356

Den 28 juni bildades en ny grupp i Riksdagen i Finland. Man anser att Riksdagen är i behov av en grupp som främjar vaccinationsfrågan. ”I samband med social- och hälsovårdsreformen måste vi se till att vaccinationstäckningen och vaccinationsskyddet både för barn och ungdomar och för den vuxna befolkningen är tillräcklig”, säger Rehn-Kivi, grundare av vaccinationsgruppen. Gruppen kommer att fungera som ett parlamentariskt diskussionsforum som främjar den samhälleliga debatten om vaccinationsfrågor. Den kommer att ordna olika diskussionstillfällen och lyfta upp aktuella frågor om vaccin. Gruppen är öppen för alla riksdagsgruppers representanter och består, förutom av ordförande Rehn-Kivi, av Eeva-Johanna Eloranta (SDP), Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP), Aino-Kaisa Pekonen (VF), Sari Raassina (Saml), Martti Talja (C) och Sari Tanus (KD).

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/148728


Sverige

Den 10 maj fattade Riksdagen beslut angående ett betänkande som innehöll en rad olika åtgärder för folkhälsan. Det som fick en stor del av befolkningen att bevaka just detta ärende var att det innehöll flera motioner som skulle bana väg för såväl fler vaccinationer som tvångsvaccinering. Bland annat avhandlades Arkelstens motion angående tvångsvaccinering. NHF Sweden skrev då ett brev med gällande lagstiftning, som gör det omöjligt att införa tvångsvaccinering samt ett exempel på de biverkningar som en årskull svenska barn får, när man vaccinerar dem med MPR-vaccinet Priorix, en GlaxoSmithKline-produkt. Som du kan ta del av i nedan pdf.

Yttrande angående Sofia Arkelstens motion

Riksdagen sa nej till samtliga motioner om folkhälsofrågor. Precis som Socialutskottet anger i sitt betänkande Socialutskottets Betänkande 2016/17:SoU7, så anger Riksdagen att anledningen främst är att folkhälsoarbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7

>> Läs mer: Riskdagen röstade nej till lagar om tvångsvaccinering

Yttrandet angående Arkelstens motion spreds med vindarna i engelskspråkig media…

… och spreds även på facebook i Italien

Il 10 maggio 2017 è una data che rimarrà importante per la libertà di scelta riguardo le vaccinazioni. In Svezia il…

Publicerat av Gruppo AsSIS den 11 maj 2017